Tillstånd, Periodisk info & Hållbarhet

Tillstånd 

Linné Kapitalförvaltning AB är idag ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, med följande undertillstånd:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Försäkringsförmedlingstillståndet ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder med deras pensionskapital. Utöver detta är bolaget anslutet till Swedsec, och samtliga förvaltare har aktiva Swedsec-licenser. Bolaget är också anslutet till Insuresec. Bolagets livförmedlare innehar Insuresec-licens och Wassums livdiplom. Bolagets VD innehar både Swedsec-licens och Insuresec-licens.

Vid försäkringsförmedling har Linné en intern urvalsprocess för att säkerställa opartisk och personlig analys. I denna har Bolaget kommit till slutsatsen att de försäkringslösningar som erbjuds är de mest kostnadseffektiva för kunden. Mer information kring Bolagets urvalsprocess kan fås på begäran.

 

Klagomål

 I enlighet med Finansinspektionens regler har vi utarbetat rutiner för klagomål och utsett en ansvarig person. Vid eventuellt klagomål är Du välkommen att kontakta bolagets klagomålsansvarig Daniel Eriksson på klagomalsansvarig@linnekapital.se

Om Du inte är nöjd efter det att Du har talat med den klagomålsansvarige kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. De lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas, till exempel att näringsidkaren ska ge konsumenten pengarna tillbaka. Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN, och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet – oavsett vilken bedömning ARN gör.

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol (tingsrätten). I så fall bör Du undersöka om Du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader, eller om Du kan få allmän rättshjälp.

Du kan också kontakta nedanstående instanser för kostnadsfri rådgivning och vägledning:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Om Du vill diskutera ditt ärende med någon utomstående kan Du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se

De kommunala konsumentvägledarna
Konsumentvägledaren i Ddin kommun kan ge Dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med konsumentverket. Nedan kan Du söka telefonnummer och e-postadress till Din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister: www.konsumentverket.se

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

När Linné i sin egenskap av värdepappersbolag erbjuder diskretionär förvaltning anses bolaget vara en finansmarknadsaktör som tillhandahåller finansiella produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR” eller ”Disclosureförordningen”). Det innebär krav på transparens avseende bolagets integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i bolagets investeringsprocesser.

När bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning anses bolaget vara en finansiell rådgivare enligt SFDR. Det innebär att bolaget, i tillägg till den information som ska lämnas i egenskap av finansmarknadsaktör, ska lämna information om hur hållbarhetsrisker samt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer integreras och beaktas i rådgivningen.

Linné har klassificerat sin finansiella produkt (d.v.s. den diskretionära portföljförvaltningstjänsten) som en artikel 6-produkt enligt SFDR. Det innebär att Linné integrerar hållbarhetsrisker i bolagets investeringsprocesser och i sina investeringsbeslut.

Inget beaktande av investeringsbeslutens negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer.

Eftersom Linné klassificerat sin produkt som artikel 6 är Linné skyldiga att informera om att produktens underliggande investeringar inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Denna informationsskyldighet följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 "taxonomiförordningen" om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.

Bakgrunden till Linnés klassificering och information kring Linnés hållbarhetsarbete beskrivs mer utförligt i Linnés Hållbarhetspolicy. 

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning